Allmänna villkor 

Sky Marketing Ltd.

www.doctorabc.com

1. Allmänt

1.1 Identifiering av leverantör; omfattning

Dessa allmänna villkor (nedan kallade "allmänna villkor") gäller för alla distansförsäljningsavtal mellan dig, vår(a) kund(er) (nedan kallade "du" eller "kund(er)") och oss, Sky Marketing Limited, engelskt org. nr.  10889745; telefonnummer: +49 800 000 9740; e-post: support@doktorabc.com; adress: 297 Blackburn Road, Bolton, England, BL1 8HB; engelskt momsregistreringsnummer: GB283 3650 92; gällande köp av distansvård- och läkemedelskuponger samt vid förmedling av distansvård och läkemedel (enligt avsnitt 2) via onlineplattformen "Doctorabc" som drivs av oss via www.doctorabc.com (nedan kallad "plattformen"). Dessa allmänna villkor gäller uteslutande och i den vid tidpunkten för beställningen gällande version. Vi accepterar inte några motstridiga eller avvikande allmänna villkor för kunden, såvida vi inte uttryckligen samtycker till deras giltighet skriftligen. 

1.2 Konsument

Dessa villkor gäller enbart för konsumenter. Enligt 1 § konsumentköplagen (1990:932) (”konsumentköplagen”) definieras en "konsument" som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, och ”näringsidkare” definieras som en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. 

1.3 Kundens minimiålder; leveransbegränsning

Förutsättningen för att använda de tjänster som erbjuds på eller via vår plattform är att du avser använda tjänsterna uteslutande för eget bruk, är minst 18 år gammal, har en giltig postadress i Sverige och betalar för vården privat. Vi är inte ansvariga för att reglerar några transaktioner  eller anspråk mellan dig och ditt försäkringsbolag och vi är heller inte ansvariga för att assistera dig med eventuella anspråk om att få statlig ersättning för vården.

2. Avtalets omfattning

Vi tillhandahåller själva inte några medicinska eller farmaceutiska råd eller tjänster, dvs. vi utför inte själva någon distansbehandling och vi förskriver och tillhandahåller inte några läkemedel till dig, utan vi förmedlar endast dessa tjänster om du köper motsvarande kuponger (se avsnitt 2.1 och 2.2). 

2.1 Förmedling av distansbehandlingar; köp av kuponger för distansbehandling

Genom vår plattform erbjuder vi dig möjlighet att komma i kontakt med en av de läkare som vi har samarbete med och som presenteras för dig under beställningsprocessen (se listade under avsnitt 3.1, nedan kallade "samarbetsläkare") för de specifika besvär som redogörs för på vår plattform (nedan kallade "besvär"). Vi erbjuder dig möjlighet att rådfråga samarbetsläkarna om den distansbehandling du har valt på vår plattform och som är aktuell för besvären. Med “distansvård” avses i dessa allmänna villkor samarbetsläkarens genomförande av anamnes, diagnos och distansförskrivning (nedan kallat "recept") av ett receptbelagt läkemedel som är godkänt i Sverige (nedan kallat "receptbelagt läkemedel") mot besväret. För att kunna göra en bedömning om du är lämplig för distansbehandlingen kommer du får besvara frågor i en hälsoenkät online (nedan kallat “enkäten”) som är relevanta för distansbehandlingen. I den mån samarbetsläkaren anser att det är medicinskt motiverat på grundval av dina svar i enkäten kan du få distansbehandlingen utförd av samarbetsläkaren via plattformen mot betalning av avgiften för distansbehandlingen (nedan kallad "distansbehandlingsavgift") med en motsvarande distansbehandlingskupong som säljs av oss i vårt eget namn och för egen räkning. Utöver distansbehandlingskupongen debiterar vi dig en serviceavgift för förmedlingen av distansbehandlingen, vars storlek beror på vilken typ av distansbehandling som du har valt (nedan kallad "serviceavgiften", se avsnitt 7.1). Distansbehandlingsavtalet ingås direkt med den behandlande samarbetsläkaren. Vi vidarebefordrar din ansökan om distansbehandlingsavtal till en av samarbetsläkarna, förutsatt att dina svar i enkäten visar att du är kvalificerad för den distansbehandling du vill ha.

2.2 Förmedling av läkemedelsleveranser från ett samarbetsapotek; köp av läkemedelskuponger

2.2.1 Receptinlösen på något av våra samarbetsapotek (avsnitt 3.2)

Vi erbjuder även möjligheten, att inom ramen för din distansbehandling, vidarebefordra ditt recept som utfärdats av samarbetsläkaren till ett av våra samarbetsapotek (se vidare i avsnitt 3.2 – nedan kallade "samarbetsapotek"). Du kommer att informeras om samarbetsapoteken under beställningsprocessen. Det samarbetsapoteket som vi väljer ut i ditt specifika fall kommer att leverera det receptbelagda läkemedlet som ordinerats dig via post, och betalning av det receptbelagda läkemedlet görs med hjälp av en kupong för receptbelagda läkemedel som du köper från oss tillsammans med distansbehandlingskupongen.

2.2.2 Beställning av receptfria läkemedel

Dessutom erbjuder vi dig möjligheten att via oss beställa kuponger för inköp av receptfria läkemedel i Sverige (nedan kallad "receptfria läkemedel" och "kupong för receptfria läkemedel" – receptbelagda läkemedel och receptfria läkemedel gemensamt benämnda "läkemedel") från ett av samarbetsapoteken (utan distansbehandling). Du betalar för de receptfria läkemedlen med kupongen för receptfria läkemedel direkt till det samarbetsapotek som kommer att leverera de receptfria läkemedlen till dig, genom att vi vidarebefordrar kupongen för receptfria läkemedel till detta samarbetsapotek (distansbehandlingskupong, kupong för receptfria läkemedel och kupong för receptbelagda läkemedel gemensamt benämnda "kuponger"). Förmedlingen av receptfria läkemedel innebär inga extra avgifter. Avtalet om köp av receptfria läkemedel ingås uteslutande mellan dig och det samarbetsapotek som levererar till dig. 

2.3 Direkt leverans av recept för inlösen på ett annat apotek

Om du vill lösa in ditt recept själv på ett annat apotek efter eget val och få de receptbelagda läkemedlen levererade till dig av detta apotek, vilket det naturligtvis står dig fritt att göra, behöver du inte köpa någon kupong för receptbelagda läkemedel och vi kommer att skicka dig receptet för vidare användning. I detta fall ingås avtalet om köp av det receptbelagda läkemedlet som ordinerats till dig uteslutande med det apotek där du löser in receptet i fråga; du köper och betalar för det receptbelagda läkemedlet från ett avsändande apotek eller lokalt apotek som du väljer utan att använda en kupong för receptbelagda läkemedel. 

Avsnitt 2.2.1 och 2.3 motsvarande alternativ kommer att vara tillgängliga för dig under den i avsnitt 5 beskrivna beställningsprocessen.

3. Leverantörer av medicinska tjänster

Vi samarbetar med följande läkare och postorderapotek (nedan kallade "vårdgivare"):

3.1 Våra samarbetsläkare

De distansbehandlingar som erbjuds via vår plattform utförs av: 

Dr. med. Martina Markunovic Sekovanic, en läkare som praktiserar genom Hrvatska Lijesnika Komora (hlk@hlk.hr). Hennes adress är Ulica Julia Knifera, 3, Zagreb, Kroatien. Hennes medicinska registreringsnummer är: HR 183263;

Health Finder Pro, Ireland Limited, ett auktoriserat företag från Irland registrerat under nummer 682654 och vars godkända servicecenter ligger på 6-9 Trinity House, Dublin 2, Dublin, och läkarna som arbetar med eller på uppdrag av Health Finder Pro Ireland Limited.

Du har inte rätt till distansbehandling som sådan, och inte heller till att distansbehandlingen utförs av en viss samarbetsläkare. Alla samarbetsläkare är lika kvalificerade för de distansbehandlingar som erbjuds på vår plattform. De är baserade inom EU och har expertis för att ställa anamnes och diagnos av dina besvär och förväntat behandlingsbehov, samt yrkesansvarsförsäkring som täcker riskerna med distansbehandlingen. Du kommer att meddelas vilken samarbetsläkare som behandlar dig via e-post tillsammans med receptbekräftelsen (se avsnitt 5.2.5). Det framgår även på receptet. De allmänna villkoren för den samarbetsläkare som behandlar dig, som ingår i behandlingsavtalet, gäller för behandlingsförhållandet och i övrigt tillämpliga rättsliga bestämmelser. Vi förbehåller oss rätten att framöver utöka eller begränsa antalet samarbetsläkare som utför distansbehandling. 

3.2 Vårt samarbete med postorderapotek

Försäljning och leverans av receptbelagda läkemedel som ordineras för dig som en del av distansbehandlingen utförs av ett av våra postorderapotek som nämns nedan, och i den mån du väljer det här alternativet i beställningsprocessen; försäljning och leverans av receptfria läkemedel när du köper en motsvarande kupong för receptfria läkemedel från oss:

 • Apotheek Bad Nieuweschans B.V., ett postorderapotek baserat i Nederländerna. Nummer i handelsregistret: Kamer van Koophandel 57429154; adress: Verlengde Hoofdstraat 1D, NL-9693 AB Bad Nieuweschans, Nederländerna. Ansvarig farmaceut är Albert René Terpstra, som är registrerad i BIG-registret under BIG-nummer 39048698617 (nedan kallat "Apons").

När Apons levererar läkemedel, givet att inget undantag från våra allmänna villkor framgår, tillämpas Apons allmänna villkor för konsumenter vid distansförsäljning, vilka du kan hitta på följande länk: https://www.apons.eu/agb.html#widerruf, samt de rättsliga bestämmelser som gäller för Apons vid gränsöverskridande transport av läkemedel till Sverige. Apons dataskyddspolicy finns på följande länk: https://www.apons.eu/datenschutz.html

Andra leveransalternativ som kan tillhandahållas enligt samarbetsapotekens ovan nämnda allmänna villkor (t.ex. leverans genom personlig upphämtning av dig eller av ett transportföretag som beställts av dig - "Pickup") gäller inte för de leveranser av läkemedel som vi förmedlar. Vi informerar dig under avsnitt 6 om dina lagstadgade rättigheter som konsument att frånträda ditt köp av läkemedel som ett samarbetsapotek levererar till dig. Vi förbehåller oss rätten att utöka eller begränsa antalet lämpliga samarbetsapotek som utför distansbehandling för framtiden. 

4. Registrering av ett patientkonto

För att du ska kunna använda de tjänster som erbjuds på vår plattform behöver du registrera ett patientkonto på vår plattform, vilket du loggar in på med dina inloggningsuppgifter, och vilket du självständigt kan hantera och genom vilket vi och samarbetsläkaren kommer att kommunicera med dig. Du är skyldig att lämna fullständig och korrekt information när du registrerar dig. Ditt patientkonto är inte överlåtbart. Du får inte skapa mer än ett patientkonto. Du får inte hyra ut eller låna ut ditt patientkonto. Det finns ingen rätt att registrera ett patientkonto. Du är ensam ansvarig för att lösenordet till ditt patientkonto är säkert, och du ska behandla ditt lösenord med sträng sekretess och ska inte vidarebefordra lösenordet till tredje part. Om lösenordet till ditt patientkonto har blivit känt för obehöriga personer är du skyldig att ändra ditt lösenord omedelbart. Vi tar inget ansvar för eventuella skador som orsakas till följd av sådan stöld av lösenordet som vi inte är ansvariga för, för utlämnande av lösenordet av dig eller för det faktum att du har gett en tredje part tillgång till ditt patientkonto. Du samtycker härigenom till att omedelbart informera oss om obehörig användning av ditt lösenord eller patientkonto har skett. Du kan på egen hand inaktivera ditt patientkonto. Det går inte att ångra denna åtgärd. Eventuella betalningsskyldigheter som fanns vid tidpunkten för inaktiveringen kommer inte att påverkas. 

5. Beställningsprocess

5.1 Enkät (endast receptbelagda läkemedel)

5.1.1 Genomförande

En förutsättning för att utföra den distansbehandling du har valt på vår plattform, inköp av en lämplig distansbehandlingskupong och kupong för receptbelagda läkemedel, samt för leverans av receptbelagda läkemedel, är att du efter att ha valt den distansbehandling du vill få och som du vill köpa kupong för, initierar en begäran om distansbehandling via en knapp som är markerad i enlighet därmed och därefter svarar på enkäten. Det gör det möjligt för samarbetsläkaren att kontrollera om den distansbehandling du har valt är lämplig för dig. En anamnes som bekräftar besvären och en motsvarande diagnos som motiverar distansbehandlingen är en förutsättning för att en distansbehandlingskupong kan köpas, att distansbehandlingen kan ske, att receptet – om så önskas – levereras av ett av samarbetsapoteken och att de receptbelagda läkemedlen betalas med den kupong för receptbelagda läkemedel som köpts från oss i detta fall. Du har i princip inte rätt till köp av kuponger eller till förmedling av en distansbehandling, leverans av läkemedel från oss, utförande av distansbehandling eller leverans av själva läkemedlet. Om genomgången av dina svar i enkäten visar att du inte kvalificerar dig för den distansbehandling du önskar, dvs. om den önskade distansbehandlingen initialt verkar medicinskt olämplig för dig, inte kommer att bidra till önskad behandlingsframgång eller till och med är kontraindicerad (särskilt om du t.ex. redan lider av vissa befintliga tillstånd eller om du tar andra läkemedel som talar mot distansbehandling ur medicinsk synvinkel), kommer du inte kunna köpa en distansbehandlingskupong eller en kupong för receptbelagda läkemedel från oss. Du kommer inte heller kunna få någon distansbehandling och få något recept eller receptbelagda läkemedel.  

5.1.2 Dina skyldigheter att noggrant granska i samband med enkäten 

Enkäten består av olika frågor och råd, såsom de symtom du upplever, ditt nuvarande hälsotillstånd, dina tidigare sjukdomar, de läkemedel som du för närvarande tar samt andra relevanta omständigheter. Att sanningsenligt och fullständigt besvara frågeformuläret och de eventuella medicinska förfrågningarna är obligatoriskt för köp och förmedling av distansbehandlingskuponger samt köp, förmedling och genomförande av distansbehandlingen, liksom eventuella leveranser av receptbelagda läkemedel, för undvikande av hälsorisker och felbehandling. Om du inte kan fylla i och sanningsenligt besvara enkäten eller de medicinska förfrågningarna är du skyldig att avstå från din begäran om distansbehandling. 

5.2 Ingående av avtalen

5.2.1 Distansbehandlingskuponger och kuponger för receptbelagda läkemedel

Förutsatt att dina svar i enkäten visar att din begäran om distansbehandling är medicinskt motiverad och därmed initialt kvalificerar dig för distansbehandling (se bland annat avsnitt 5.1.1) är nästa steg på vår plattform att välja de receptbelagda läkemedel som rekommenderas av samarbetsläkaren för distansbehandlingen samt de doserings- och förpackningsstorlekar som är tillgängliga.

5.2.2 Kuponger för receptfria läkemedel

Om du köper en kupong för receptfria läkemedel från oss är det inte nödvändigt att besvara enkäten. Du kan välja önskade receptfria läkemedel på vår plattform och lägga till den kupong för receptfria läkemedel som du vill köpa från oss i din elektroniska kundvagn genom att klicka på knappen "Beställ nu".

5.2.3 Din beställning

Efter att ha angett de personuppgifter som är nödvändiga för distansbehandlingen och, i förekommande fall, för leverans av läkemedel, för vilket du även måste registrera ett patientkonto (se avsnitt 4) och ange val av betalningsmetod från de som erbjuds dig, kan du kontrollera ditt urval och dina personuppgifter (utan att du har fyllt i en enkät) och vid behov ändra dina uppgifter genom att använda de hjälpmedel för ändring som uppges och förklaras i beställningsprocessen. Om du vill ändra dina svar i enkäten måste du avbryta din aktuella begäran om distansbehandling och göra om den. Genom att trycka på den elektroniska knappen "Gör en bindande beställning nu och gå vidare till kassan", beroende på vilket av alternativ du väljer kommer du att skicka följande bindande beställning till oss (nedan kallad "beställning"), vilken vi – i den mån de vänder sig till samarbetsläkaren och samarbetsapoteket – kommer att vidarebefordrar till dem: 

1. Beställning av kuponger, dvs.:

 • en distansbehandlingskupong att använda och betala med för den distansbehandling du har valt; 
 • (om du vill få läkemedel levererat från ett av samarbetsapoteken) en läkemedelskupong för användning och betalning av denna läkemedelsleverans; förutsatt att samarbetsläkaren har utfärdat ett motsvarande recept till dig för leverans av receptbelagda läkemedel;

2. Beställning av vår förmedling i samband med

 • distansbehandling  enligt punkt 1. a).
 • (om du vill att de receptbelagda läkemedel, ordinerade av samarbetsläkaren, ska levereras av ett av samarbetsapoteken) Köp och leverans av den receptbelagda läkemedel som samarbetsläkaren ordinerat dig mot betalning av den serviceavgift som nämnts tidigare i beställningsprocessen;
 • Köp  och leverans av receptfria läkemedel beställa av dig;

3. Beställning av distansbehandling (den distansbehandling som du valt och som är medicinskt motiverad) från en av våra samarbetsläkare, baserat på tillämpliga rättsliga bestämmelser;

4. Beställning från ett av samarbetsapoteken avseende de receptfria läkemedel eller receptbelagda läkemedel som du valt och som samarbetsläkaren har ordinerat dig, med beaktande av de allmänna villkoren som det samarbetsapotek som kommer att leverera till dig tillämpar för konsumenter vid distansförsäljning (avsnitt 3.2), samt med beaktande av våra allmänna villkor och i övrigt tillämpliga rättsliga bestämmelser. 

Du kan endast lämna och skicka in dina ansökningar till oss givet att du, genom att kryssa i tillämpliga rutor, samtycker till dessa användarvillkors giltighet, de allmänna villkoren för de deltagande leverantörerna av medicinska tjänster till konsumenter vid distansförsäljning, informationen om ångerrätt för konsumenter samt vår dataskyddspolicy.

5.2.4 Accept av din beställning

Direkt efter vi mottagit din beställning kommer du att få en orderbekräftelse via e-post (nedan kallad "orderbekräftelse") i vilken vi i vårt eget namn samt på uppdrag av respektive vårdgivare - beroende på vad du har beställt - accepterar: 

 • din beställning gällande förmedling av distansbehandling;
 • din beställning av distansbehandling med från en samarbetsläkare; 
 • din beställning om förmedling av läkemedelsleverans av ett av våra samarbetsapotek;
 • din beställning från ett samarbetsapotek om receptfria läkemedel eller receptbelagda läkemedel som ordineras för dig 

Om du vill få leverans av receptbelagda läkemedel kommer vi att omgående vidarebefordra det recept som samarbetsläkaren utfärdats till dig till det samarbetsapotek som kommer leverera till dig. 

5.2.5 Transaktion

Orderbekräftelsen innehåller all viktig information om din beställning, inklusive våra allmänna villkor, information om ångerrätt för konsumenter, formulär för ångerrätt och vår personuppgiftspolicy samt - om du har beställt läkemedel - information om det postorderapotek som kommer att leverera till dig. Vi kommer att informera dig separat via e-post så snart vi har mottagit din betalning (betalningsbekräftelse). Om du använder en distansbehandling och ett recept har utfärdats till dig kommer vi att informera dig om vilken samarbetsläkare som har behandlat dig i ett separat e-postmeddelande (receptbekräftelse). Beroende på vilket alternativ du har valt i beställningsprocessen kommer receptet antingen att skickas i original hem till dig per post för det fall att du inte vill lösa in receptet på ett samarbetsapotek, eller så kommer vi omedelbart att vidarebefordra det för inlösen till det samarbetsapotek som kommer att leverera till dig. Om du har beställt läkemedel kommer du att få en leveransbekräftelse och spårningsinformation för läkemedlen via separat e-post(leveransbekräftelse). Du kommer att få fakturan för dina kuponger och - om tillämpligt - serviceavgiften tillsammans med orderbekräftelsen eller via separat e-post. Samarbetsapoteket som kommer att leverera till dig bifogar en följesedel för läkemedlet tillsammans med leveransen av läkemedlen. 

5.3 Lagring av beställningar

Dina beställningar och den enkät du har besvarat kommer att lagras av oss i enlighet med dataskyddslagen. Du kan se dina beställningar under ditt patientkonto. 

5.4 Avtalsspråk

Det språk som används i avtalen är svenska.

5.5 Förfrågningar från vårdgivare

5.5.1 Behandlande samarbetsläkare

Vi kommunicerar vanligtvis med dig via ditt patientkonto (avsnitt 4), genom vilket vi även vidarebefordrar förfrågningar till dig från samarbetsläkaren. Om det är nödvändigt för att utföra din distansbehandling kommer samarbetsläkaren att kontakta dig via ditt patientkonto för att få ytterligare medicinsk information från dig om din beställning, vilket du kommer att bli informerad om via e-post. I brådskande fall kommer vi eller samarbetsläkaren att försöka nå dig via det telefonnummer som du angett. Om vi eller samarbetsläkaren inte kan nå dig, eller att det inte går att nå dig inom skälig tid, om samarbetsläkaren inte får den ytterligare information som han/hon anser är medicinskt nödvändig för den distansbehandling som du efterfrågar, eller om det följer av din medicinska historik att du ska inställa dig hos en annan läkare lokalt, kommer samarbetsläkaren som en försiktighetsåtgärd att avsluta din distansbehandling och kommer inte att utfärda något recept till dig. 

5.5.2 Levererande samarbetsapotek 

Normalt behöver du inte kommunicera direkt med samarbetsapoteket med anledning av din receptleverans eller din beställning av receptfria läkemedel och du kommer inte att få några meddelanden från samarbetsapoteket. Vi kommer att meddela dig via e-post om varje steg i din läkemedelsleverans (se avsnitt 5.2.5). Om din läkemedelsbeställning redan har vidarebefordrats till det samarbetsapotek som kommer att leverera till dig kan detta apotek kontakta dig på det telefonnummer du har angett för läkemedelsfrågor. Samarbetsapoteket förbehåller sig rätten att vägra leverans av läkemedlen till dig om det är nödvändigt på grund av läkemedelssäkerhets- och patienthälsoskäl (avsnitt 8.2). I sådana fall kommer du att informeras omedelbart. Eventuella kupongavgifter och serviceavgifter som du redan har betalat kommer att omedelbart återbetalas till dig via det betalningsmedel som du ursprungligen använt. 

5.6 Recept

Om samarbetsläkaren utfärdar ett recept till dig kommer vi, beroende på vilket alternativ du valde vid beställningen, att skicka receptet till ett samarbetsapotek (avsnitt 3.2), eller skicka receptet till dig så att du på egen hand kan lösa in receptet på ett annat apotek efter eget val.

6. Konsumenters ångerrätt

6.1 Information om ångerrätt

Som konsument har du (avsnitt 1.2) vid ingående av distansavtal en lagstadgad ångerrätt, som vi härmed informerar dig om i vårt eget namn samt för de medicinska tjänsteleverantörernas räkning i enlighet med från tid till annan gällande lagstiftning. I avsnitt 2.6.2 finns det ett formulär för ångerrätt. 

Vi är behöriga att å den medicinska tjänsteleverantörens vägnar ta emot ditt meddelande om ångerrätt och begäran om att frånträda avtalet. Om du frånträder det avtal om köp av läkemedelskuponger som ingåtts med oss är du inte längre bunden av det köpeavtal som ingåtts med samarbetsapoteket som levererar till dig och motsvarande förmedlingsavtal som ingåtts med oss. Om du frånträder det avtal om köp av distansbehandlingskuponger som ingåtts med oss är du inte längre bunden av det behandlingsavtal som ingåtts med samarbetsläkaren och motsvarande förmedlingsavtal som ingåtts med oss. De belopp som du har betalat kommer i samtliga fall att återbetalas av oss. I samtliga fall måste läkemedlen returneras till det samarbetsapotek som har levererat till dig. 

6.1.1 Information om ångerrätt - förmedlingsavtal och behandlingsavtal

Du har alltid rätt att frånträda de förmedlingsavtal som ingåtts med oss och det behandlingsavtal som ingåtts med samarbetsläkaren, om vilket vi härmed informerar dig om för vår egen räkning och på uppdrag av den samarbetsläkare som behandlar dig på följande sätt:

Information om ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från det att avtalet har ingåtts. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss eller din behandlande samarbetsläkare (avsnitt 3.1) oss via något av följande kontaktsätt:

Sky Marketing Limited, 

297 Blackburn Road

Bolton, England, BL1 8HB

Telefon: UK +44 33 0057 9804, DE +49 800 000 9740.

E-post: support@doktorabc.com

genom att skicka en entydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade formuläret för ångerrätt, men det är inte obligatoriskt. Det är tillräckligt att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätt före ångerfristens utgång.

Konsekvenser av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omgående och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottagit ditt meddelande om att du frånträder detta avtal. Vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen för denna återbetalning, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen måste du till oss betala ett skäligt belopp som motsvarar den del  av tjänsterna som redan tillhandahållits fram till den tidpunkt då du informerar oss om utövandet av ångerrätten för detta avtal, i förhållande till med den totala omfattningen av de tjänster som förutses i avtalet.

6.1.2 Information om ångerrätt för köp av kuponger och motsvarande läkemedel 

Du har även alltid en ångerrätt för de köpeavtal om kuponger som du ingått med oss samt det köpeavtal om läkemedel som ingåtts med samarbetsapoteket som levererar till dig, om vilket vi informerar dig i vårt eget namn och på uppdrag av detta samarbetsapotek enligt följande: 

Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du utsett, som inte är transportör, har mottagit varorna. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss eller det samarbetsapotek som levererar till dig (avsnitt 3.2) oss via något av följande kontaktsätt:

Sky Marketing Limited, 

297 Blackburn Road

Bolton, England, BL1 8HB

Telefon: UK +44 33 0057 9804, DE +49 800 000 9740.

E-post: support@doktorabc.com

genom att skicka en entydig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade formuläret för ångerrätt, men det är inte obligatoriskt. Det är tillräckligt att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätt före ångerfristens utgång.

Konsekvenser av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av ditt val av annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omgående och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottagit ditt meddelande om att du frånträder detta avtal. Vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen för denna återbetalning, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan neka återbetalning till dess att det samarbetsapotek som levererar till dig har fått tillbaka varorna eller till dess att du har gett oss bevis på att du har returnerat varorna till samarbetsapoteket som levererar till dig, beroende på vilket som sker först. Du måste returnera eller överlämna varorna till samarbetsapoteket som levererar till dig omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du informerar oss om frånträdandet av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara betala för eventuella värdeförluster för varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

6.1.3 Förtida upphörande av ångerrätten enligt avsnitt 6.1.1

Din ångerrätt enligt avsnitt 6.1.1 upphör att gälla i förtid om

 • vi eller samarbetsläkaren redan har påbörjat utförandet av tjänsten efter att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta och samtidigt har bekräftat att du är medveten om att du kommer att förlora din ångerrätt om avtalet uppfylls av oss eller samarbetsläkaren, och
 • vi eller samarbetsläkaren har tillhandahållit tjänsterna i sin helhet. 

6.1.4 Uteslutande av ångerrätt enligt avsnitt 6.1.2

Din ångerrätt enligt avsnitt 6.1.2 gäller bland annat inte vid 

 • beställning av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga för retur om deras försegling har avlägsnats efter leveransen;
 • beställning av varor som inte är förtillverkade och som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,;
 • beställning av varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla. 

6.2 Formulär för ångerrätt

Vi informerar dig om formuläret för ångerrätt i vårt eget namn och på uppdrag av samarbetsläkaren som behandlar dig och det samarbetsapotek som levererar till dig enligt följande:

Formulär för ångerrätt

(Om du vill säga upp avtalet fyller du i följande formulär och skickar detta)

till

Sky Marketing Limited, 

297 Blackburn Road

Bolton, England, BL1 8HB

E-post: support@doktorabc.com

Jag/vi (*) frånträder härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av

följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

___________________________________________________________________________

beställd den (*)

___________________________________________________________________________

erhållen den (*)

___________________________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas namn

___________________________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens eller konsumenternas underskrift (endast vid meddelande på papper)

___________________________________________________________________________

Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt

7. Betalningsvillkor

7.1 Kostnader 

Vår förmedling av receptfria läkemedel är i sig gratis för dig. För förmedling av distansbehandling tar vi ut en serviceavgift som du informeras om under beställningsprocessen och vars storlek beror på vilken distansbehandling du har valt. En översikt över serviceavgifterna hittar du här. För distansbehandling av samarbetsläkaren är din beställning föremål för den distansbehandlingsavgift som anges i beställningsprocessen, som du automatiskt betalar med den distansbehandlingskupong som du köpt från oss, i den mån du har kvalificerat dig för den distansbehandling du har valt, dvs. om samarbetsläkaren kommer fram till att denna distansbehandling är medicinskt motiverad. Distansbehandlingsavgiften och serviceavgiften ska alltid betalas om du löser in receptet på något av våra samarbetsapotek. Om du vill få det ordinerade läkemedlet levererat till dig av ett samarbetsapotek kommer du vid beställning av receptbelagda läkemedel att debiteras det inköpspris som visas på vår plattform för detta ändamål, som redan inkluderar distansbehandlingsavgiften och som du automatiskt betalar med kupongen för receptbelagda läkemedel. Vi kommer att debitera tillämplig serviceavgift separat. Om du beställer receptfria läkemedel via plattformen gäller priserna som visas på plattformen; det utgår ingen serviceavgift i dessa fall. 

7.2 Priser; fraktkostnader

Alla priser som visas på vår plattform är inklusive tillämplig lagstadgad svensk moms. De priser som gäller är de vid tidpunkten för registreringen av din beställning. Fraktkostnaderna för läkemedlen ingår i de redan angivna kupongpriserna.

7.3 Betalningssätt

Alla avgifter ska betalas vid avtalets ingående och måste betalas i förskott, om inte annat framgår av de betalningssätt som vi erbjuder. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda dig vissa specifika betalningssätt efter en negativ kreditkontroll av dig; vi kommer i sådana fall att informera dig om detta omedelbart. Du kan betala våra kuponger med betalkort, kontant vid leverans (+100 SEK) tillsammans med leveransen av läkemedel till dig, med autogiro, banköverföring i förskott, med kreditkort eller via betaltjänsterna PayPal eller Klarna. Mer information om de betalningssätt som vi erbjuder finns på: https://www.doktorabc.com/de/zahlungsmoglichkeiten.html. Om du betalar med autogiro och kreditkort godkänner du att vi debiterar dig alla belopp som ska betalas från ditt konto eller kreditkortsutfärdaren. I den mån bankdebiteringar eller kreditkortsbetalningar återdebiteras av skäl som du är ansvarig för (t.ex. felaktig information, brist på täckning), ska de kostnader som vi ådrar oss bäras av dig. 

8. Påbörjande av distansbehandling; leverans av läkemedel från ett samarbetsapotek

8.1 Betalningar

Observera att påbörjan av din distansbehandling och leverans av läkemedel till dig kräver att vi har mottagit fullständig betalning av alla avgifter. 

8.2 Leveransadress; fraktväg; orderkvantiteter; samråd med samarbetsläkaren

I den mån du önskar att få recept levererade eller önskar att beställa receptfria läkemedel av ett samarbetsapotek, gäller för läkemedelsleveransen det aktuella samarbetsapoteks allmänna villkor för distansförsäljning till konsumenter, i den mån det däri inte finns några avvikande bestämmelser från dessa allmänna villkor och eller från tvingande lag. Leveransen av läkemedlen sker uteslutande via försändelse till konsumenter med postadress i Sverige och endast för apotek normala orderkvantiteter. Du kommer omedelbart att informeras på lämpligt sätt av samarbetsapoteket som levererar till dig eller av oss om det går att se att det beställda läkemedlet inte kan skickas inom två (2) arbetsdagar efter att samarbetsapoteket mottagit din beställning och full betalning av tillämpliga avgifter har skett. Vid distansbehandling förutsätter avsändandet av receptbelagda läkemedel att det finns ett giltigt recept på samarbetsapoteket i förväg. Om samarbetsapoteket har några betänkligheter grundade på sakkunskap i samband med leveransen av de läkemedel som ordinerats till dig, kan samarbetsapoteket samråda med den samarbetsläkaren som behandlar dig och, om betänkligheterna inte kan undanröjas, har de rätt att avstå från leverans (t.ex. vid igenkännligt drogmissbruk). Du kommer omedelbart att meddelas för att diskutera vägen framåt. Vi kommer att återbetala samtliga avgifter som du betalat så snart som möjligt.

8.3 Utbytbara läkemedel

Produkterna som visas på vår plattform är bara symboliska fotografier. Samarbetsapoteket förbehåller sig rätten att leverera ett läkemedel med samma aktiva ingrediens och samma verkan och förpackningsstorlek till dig, förutsatt att det finns ett identiskt användningsområde, att doseringsformuläret är utbytbart, att den förskrivande samarbetsläkaren inte har uteslutit substitutionen och att du samtycker till substitutionen.

8.4 Frågor; medicinska nödsituationer efter intag

Läs bipacksedeln noga innan du tar det läkemedel du har fått ordinerat. Om du har några frågor om enkäten eller i övrigt angående din begäran om distansbehandling eller leverans av läkemedel, kontakta vår kundtjänst när som helst (avsnitt 13.3 - ingen medicinsk eller farmaceutisk rådgivning). Naturligtvis vidarebefordrar vi gärna dina medicinska och farmaceutiska frågor till en samarbetsläkare eller ett samarbetsapotek eller, om en motsvarande beställning har gjorts, till samarbetsläkaren som behandlar dig eller till samarbetsapoteket som levererar till dig. För risker och biverkningar, kontakta din läkare eller apotekspersonal om det behövs. Vid medicinska nödsituationer efter intag av läkemedel ring omedelbart nödnumret 112 och / eller bege dig till närmaste medicinska akutklinik eller akutmottagning på sjukhus.  

9. Garanti vid fel

Inget i dessa allmänna villkor ska uppfattas som en garanti om vi inte uttryckligen anger att så är fallet. 

10. Ytterligare villkor för användning av vår plattform

Användningen av vår plattform och andra tjänster som vi erbjuder dig på eller via vår plattform (gemensamt "tjänster") omfattas dessutom av följande användarvillkor. Du får inte använda tjänsterna om du inte godkänner dessa användarvillkor. Genom att använda tjänsterna ingås ett gratis avtal mellan dig och oss för användande av tjänsterna. I det aktuella tekniska läget kan en oavbruten och full tillgång till tjänsterna inte garanteras och vi ansvarar därför inte för kontinuerlig och oavbruten tillgång till tjänsterna. Fel eller underhållsarbete kan begränsa och/eller tillfälligt avbryta användningen av dem. I den mån vi har möjlighet att påverka avbrott i tjänsterna (t.ex. vid underhållsarbete) strävar vi efter att hålla sådana avbrott så korta som möjligt. Användningen av tjänsterna kan bäst uppnås med en persondator (PC) via en webbläsare på Internet via DSL eller via en motsvarande anslutning. Om användningen sker via andra internetkompatibla terminaler kan både funktionaliteten och skärmåtergivningen vara begränsad. Innehållet i tjänsterna skapas med största möjliga omsorg. Vi garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten och aktualiteten i innehållet som tillhandahålls av tjänsterna. På samma sätt tar vi inget ansvar för datasäkerhet utanför vårt territorium och risken för dataförlust vid överföring av data via Internet. Tjänsterna kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser (så kallade "externa länkar"). Eftersom vi inte har något inflytande på deras innehåll kan vi inte ta något ansvar för innehållet från tredje part. Respektive informationsleverantör på den länkade webbplatsen ansvarar alltid för informationens innehåll och korrekthet. Vid tidpunkten för länkningen var inga rättsliga överträdelser uppenbara. Så snart vi blir medvetna om ett lagbrott kommer vi att ta bort respektive länk omedelbart.

11. Ansvar

11.1 Ansvarsbegränsning

Din rätt till skadestånd är utesluten. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte för dina krav på skadestånd med anledning av personskada, skada på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, eller skador orsakade på grund av att vi uppsåtligen, med grovt vårdslöshet, eller i strid med tro och heder brutit mot detta avtal. Med väsentliga avtalsförpliktelser avses de avtalsförpliktelser vars fullgörande är nödvändigt för att uppnå avtalets syfte.

11.2 Ansvar för brott mot väsentliga avtalsförpliktelser

Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är vi endast ansvariga för den förutsebara skada som är typisk för avtalet om den orsakades av vårdslöshet, såvida det inte är ett krav på skadestånd till följd av personskada.

11.3 Juridiska representanter, ombud; ont uppsåt; lagen om produktansvar

Begränsningarna i avsnitt 11.1 och 11.2 ska även gälla till förmån för våra juridiska representanter och ombud om krav riktas direkt mot dem. De ansvarsbegränsningar som framgår i avsnitt 11.1 och avsnitt 11.2 ska inte gälla om vi på ett bedrägligt vis har dolt felet eller om vi har garanterat varornas kvalitet. Detsamma gäller om vi har ingått ett avtal med dig om ärendets beskaffenhet (eller skick). Vårt ansvar enligt andra tvingande rättsliga bestämmelser påverkas inte, exempelvis sådant som följer av strikt ansvar.

12. Personuppgifter

Vi, liksom samarbetsläkaren som behandlar dig och samarbetsapoteket som levererar till dig, behandlar dina personuppgifter och särskilda personuppgifter, särskilt dina hälsouppgifter (gemensamt "personuppgifter") uteslutande i enlighet med relevanta lagstadgade dataskyddsbestämmelser i EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") och den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) samt de på vårt säte eller samarbetsläkarens och det medicinska samarbetsapotekets säte relevanta föreskrifterna (t.ex. lagar om läkaryrket) alltid endast för uppfyllande av avtalet. Vi behandlar dina personuppgifter för våra egna ändamål för att uppfylla förmedlings- och köpeavtalen med dig och dessutom som uppdragsadministratör för samarbetsläkare och -apotek (art. 28 GDPR). Samarbetsläkarens behandling av dina personuppgifter är strikt begränsad till fullgörandet av behandlingsavtalet. Samarbetsapotekets behandling av dina personuppgifter är - i den mån det är relevant - begränsad till fullgörandet av köpeavtalet för de ordinerade eller beställda läkemedlen. För mer information om dataskydd, se vår dataskyddspolicy, tillgänglig på: https://www.doktorabc.com/de/datenschutz.html

13. Slutbestämmelser

13.1 Tillämplig lag 

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor. 

13.2 Forum

Tvist i anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av svensk allmän domstol. 

13.3 Kundtjänst

Du kan kontakta vår kundtjänst för frågor, klagomål och anmärkningar på din beställning (ingen medicinsk eller farmaceutisk rådgivning) från måndag till fredag kl. 9.00 till 18.00 (GMT +1) på telefonnummer UK +44 33 0057 9804, DE +49 800 000 9740 och via e-post på support@doktorabc.com.

13.4 Retentionsrätt; kompensation

Du har endast rätt till kompensation om dina krav har vunnit laga kraft, vi har erkänt dem eller om dina krav är obestridda eller står i ett ömsesidigt förhållande till våra krav.

13.5 Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en onlineplattform för tvistlösning (ODR), som finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr.  Vi är varken skyldiga eller beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande i en konsumentskiljenämnd. Vår e-postadress hittar du under punkt 13.3.

Status för dessa allmänna villkor: 02/2021